Luyện tập từng phần
PART 1

PART 1

6 câu hỏi mô tả hình ảnh

PART 2

PART 2

25 câu hỏi đáp

PART 3

PART 3

39 câu hỏi hội thoại

PART 4

PART 4

30 câu độc thoại

PART 5

PART 5

30 câu hỏi

PART 6

PART 6

16 câu hỏi

PART 7

PART 7

54 câu hỏi

Luyện tập bổ trợ
VOCABULARY

VOCABULARY

48 topics, 7 parts 

1900+ words

GRAMMAR

GRAMMAR

35+ grammar topics

3500 questions

0988 659 745