TOEIC 2022 - Test 01

Tổng thời gian thi: 120 phút

 • Listening: 45 phút
 • Reading: 75 phút
 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5
 • Part 6
 • Part 7
Chọn "BẮT ĐẦU THI"
Chọn "BẮT ĐẦU THI"

Làm bài thi TOEIC ONLINE
Làm bài thi TOEIC ONLINE
 • Nhằm tạo môi trường thi chuẩn IIG nên bạn phải hoàn thành phần nghe (listening) theo trình tự từ Part 1 đến Part 4
 • Phần đọc bạn sẽ được next câu tùy ý
 • Bạn có thể ấn nộp bài sớm nếu hoàn thành bài thi sớm
Xem kết quả
Xem kết quả
 • Xem điểm thi
 • Xem chi tiết đáp án
 • Xem thang điểm TOEIC

Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time

Example
Example
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 1
Question 1
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 2
Question 2
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 3
Question 3
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 4
Question 4
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 5
Question 5
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 6
Question 6

Directions: You will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter (A), (B), or (C) on your answer sheet.


Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 7
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 8
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 9
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 10
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 11
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 12
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 13
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 14
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 15
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 16
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 17
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 18
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 19
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 20
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 21
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 22
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 23
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 24
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 25
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 26
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 27
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 28
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 29
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 30
Please refrain from replaying the audio, you can only listen one time when in real exam.
Question 31
Prev
Prev
Next
Next
Start
Part 1: Picture Description
0
1
2
3
4
5
6
Part 2: Question - Response
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Part 3: Short Conversations
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Part 4: Short Talks
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Part 5: Incompleta Sentences
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Part 6: Incompleta Sentences
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Part 7: Reading Comprehension
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
0988 659 745